Overovanie


Vážení zákazníci.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 29.marca 2020 vydal opatrenie č. LP/2777/2020 na základe ktorého môžu byť od 30. marca 2020 otvorené autorizované dielne na overovanie a periodické prehliadky tachografov /kontrolu obmedzovačov/ a registrované dielne na opravu tachografov. Prevádzky uvedené v opatrení musia sprísniť hygienický režim. S účinnosťou od 30. marca do odvolania umožnia / zabezpečia: vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)/pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice/v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre/počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky/na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.


V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že od 31.03.2020 na adrese Stará Vajnorská 3 Bratislava opäť vykonávame overovanie a periodické prehliadky tachografov a kontroly obmedzovačov rýchlosti za ďalej uvedených podmienok:

 1. Vstup do areálu a pohyb v areály je povolený len objednaným zákazníkom
  1. s ochranným rúškom alebo jeho účinnou náhradou tak, aby boli prekryté ústa a nos /dýchacie cesty/
  2. s ochrannými rukavicami
 2. S objednaným vozidlom smie prísť iba jedna osoba /vodič/
 3. Neobjednaní zákazníci sa pred vstupom do areálu musia najprv kontaktovať na čísle 02 444 549 20 – 21
 4. V areály je zákaz parkovania okrem vozidiel objednaných zákazníkov /v prípade zaparkovania opustite priestory areálu/
 5. Mimo areál je zakázané parkovať na prístupovej ceste a obmedzovať tým vstup do areálu
 6. V areály je povolené pohyb iba s prekrytými hornými dýchacími cestami
 7. V areály je zákaz fajčenia /v prípade potreby treba opustiť areál/
 8. V areály treba dodržiavať odstup min. 2 metre medzi osobami
 9. V areály je zakázané vstupovať do administratívnych a dielenských priestorov
 10. Pre príjem a platbu je vyčlenený priestor mimo administratívnu budovu
 11. Zákazníci počas celej doby poskytovania služby musia byť mimo kabínu vozidla
 12. Pre zákazníkov počas poskytovania služby je vyčlenený neuzavretý priestor s prirodzeným vetraním
 13. Kabína pristaveného vozidla musí byť zákazníkom vyčistená, vydezinfikovaná a pred odovzdaním vyvetraná
 14. Platba je možná len bezhotovostná platobnou kartou /iná forma platby musí byť dopredu dohodnutá/
 15. Je zakázané pristavovať vozidlo s vodičom, ktorý bol posledných 14 dní v zahraničí a má zvýšenú teplotu, kýcha, kašle, .. /má akékoľvek prejavy ochorenia/
 16. Pri platbe a preberaní dokladov sa zákazníkom musí aplikovať dezinfekcia na ruky

Z bezpečnostných a hygienických dôvodov si spoločnosť TachTest s.r.o. vyhradzuje právo odmietnutia služby, pokiaľ zo strany zákazníka nebudú dodržané vyššie uvedené pokyny.

Tachografy sú v SR zaradené medzi určené meradlá, na ktoré sa okrem autorizácie od roku 2020 vzťahuje aj povinná akreditácia podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológií. Ku 15.06.2019 autorizovaná dielňa musela prejsť aj technickou obnovou súvisiacou s druhou generáciou digitálnych tachografov. Z uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu zvýšenia nárastu ostatných vstupných nákladov za posledných 10 rokov Vám oznamujeme, že od 31.03.2020 upravujeme ceny overovania a periodickej prehliadky analógových a digitálnych tachografov prvej generácie. Cena overenia a periodickej prehliadky digitálnych tachografov druhej generácie sa voči roku 2019 nemení. Aktuálne jednotkové ceny sú uvedené v našom web cenníku.

Za pochopenie prijatých opatrení Vám vopred ďakujeme.Momentálne sme obdržali nasledovné pokyny týkajúce sa overovania a periodických prehliadok tachografov a všeobecne informácie týkajúce sa tachografov.

 1. Polícia SR upúšťa od niektorých sankcií pre kamionistov (viď. tlačová správa nižšie).
 2. V štádiu posúdenia sú aj ďalšie povinnosti dopravcov (čas jazdy, prestávok, jazda bez platnej periodickej prehliadky mimo územie a pod.), ako aj opatrenia týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti overovania a periodických prehliadok tachografov.
 3. ÚNMS SR vydalo nasledovné usmernenie pre poskytovateľov služieb v oblasti určených meradiel (myslí sa tým aj tachograf), ktoré sa týka aj používateľov tachografov.
  • Pokiaľ skončila platnosť následného overenia (ďalej len overenia) určeného meradla (tachografu) v čase od 16.3.2020 do 16.04.2020, tak používateľ meradla je povinný si zabezpečiť jeho overenie najneskôr do 15.05.2020.
  • Overenie musí byť podložené objednávkou vystavenou v čase platnosti overenia v zmysle zákona o metrológií.
  • Na základe pokynov úradu, skončenie dvojročnej lehoty platnosti overenia (periodickej prehliadky) tachografu sa nepočíta odo dňa vykonania nového overenia, ale odo dňa, kedy skončila platnosť overenia.
Vyššie uvedené informácie budeme priebežne aktualizovať.
Sledujte stránku www.mindop.sk, kde v prípade zmeny budú zverejnené aj informácie týkajúce sa

 1. poskytovanie služieb v oblasti overovania a periodických prehliadok tachografov
 2. vydávania kariet do digitálnych tachografov
 3. prevádzkovania motorového vozidla bez platného overenia a periodickej prehliadky mimo SR a povinnosť dodržiavania času jázd a prestávok.


Za pochopenie prijatých opatrení Vám vopred ďakujeme.
V Bratislave dňa 19.03.2020
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19

Koronavírus: Polícia upúšťa od niektorých sankcií pre kamionistov - Tlačová správa Polície SR

Úľavy platia pre osvedčenia vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR) alebo preukazu vodiča ADR, protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia alebo karty vodiča.

Polícia až do odvolania nebude ukladať sankcie kamionistom a vodičom z povolania, ktorým dňom 15. marca skončila platnosť vybraných dokladov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Týka sa to osvedčení vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR) alebo preukazu vodiča ADR, protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia alebo karty vodiča, ktorá je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením.

Tiež kvalifikačnej karty vodičov, ktorí ju potrebujú podľa zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a dokladov o zdravotnej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovení zákona o cestnej premávke. Možno prepravovať nebezpečné veci aj na základe osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR, ktorého platnosť skončila po 15. marci.

Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR sa podľa Bárdyovej vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred dátumom platnosti alebo po tomto dátume platnosti.

„Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR a z dôvodu zatvorenia všetkých staníc technickej kontroly sa do tejto lehoty nebude zarátavať lehota zatvorenia staníc technickej kontroly,“ povedala Bárdyová. Prevádzkovatelia vozidiel tak majú mať dostatočnú lehotu na vykonanie technickej kontroly na prepravu ADR.

-->