Overovanie


Overovanie analógových tachografov

Spoločnosť TachTest, s.r.o. zabezpečuje overovanie a periodické prehliadky analógových tachografov značky KIENZLE a VDO typu TCO 1314 / KTCO 1318 / FTCO 1319 / MTCO 1324 a STONERIDGE typu 8300 / 8400 / SE2400 na autorizovanom metrologickom pracovisku (AMP) zriadenom na základe rozhodnutia o autorizácií vydaného ÚNMS SR. Okrem overovania a periodickej prehliadky poskytuje spoločnosť ku tachografom aj profesionálne odborné poradenstvo. Spoločnosť TachTest zabezpečuje overovanie a periodické prehliadky tachografov aj na ďalších pracoviskách v SR. Overovanie a periodické prehliadky zabezpečuje okrem analógových tachografov aj na digitálne tachografy prvej (GEN1) a druhej (GEN2 / SMART) generácie. Spoločnosť TachTest, s.r.o. je zaradená do európskej siete autorizovaných pracovísk na inteligentné tachografy DTCO 4.0.
Dokladom z overenia a periodickej prehliadky analógového tachografu je:


1. štítok umiestnený na vozidle

2. protokol z periodickej prehliadky

Všeobecné informácie ku tachografom


Tachograf je zariadenie pevne spojené s motorovým vozidlom, ktoré indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť a prejdenú vzdialenosť motorového vozidla a pracovné činnosti vodiča 1 a 2 za súčasného merania času. Používanie a kontrola tachografov sa v SR riadi od 01.11.2007 podľa Zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, od 01.07.2018 podľa Zákon č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 01.07.2019 podľa Vyhlášky č.161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole a jej prílohy č.35, od 04.02.2014 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti a podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/799 a 2018/502. Tachograf musí spĺňať aj požiadavky uvedené v kontrolnom úkone 7.9 (STK).

Tachografy sa podľa záznamu rozdeľujú na mechanické / elektronické tachografy (ďalej analógové tachografy) a digitálne tachografy. Pri mechanických tachografoch sa prejdená dráha a rýchlosť vozidla prenáša do tachografu cez mechanický náhon. Pri elektronických tachografoch sa prejdená dráha a rýchlosť vozidla prenáša do tachografu cez snímač pohybu. Pri analógových tachografoch je záznam na záznamovom liste. Záznamový list je list určený na zachytenie a zachovanie zaznamenaných údajov, ktorý sa vkladá do analógového tachografu a na ktorý zapisovacie zariadenie analógového tachografu súvislo vpíše informácie o rýchlosti, prejdenej vzdialenosti a pracovných činností vodiča 1 a 2.

Overovanie digitálnych tachografov