Overovanie


Overovanie analógových tachografov

Spoločnosť TachTest, s.r.o. zabezpečuje periodickú prehliadku / overovanie všetkých analógových tachografov, ako napr. typ TCO 1314 / KTCO 1318 / FTCO 1319 / MTCO 1324 / TVI 8300 / TVI 8400 / SE 2400 na autorizovanom metrologickom pracovisku zriadenom na základe rozhodnutia o autorizácií vydaného ÚNMS SR. Okrem periodickej prehliadky / overovania poskytuje k tachografom aj odborné poradenstvo, technickú podporu a servis registrovanou osobou. Spoločnosť TachTest, s.r.o. aktuálne zabezpečuje periodickú prehliadku / overovanie tachografov celkovo na 10 pracoviskách na Slovensku v mestách ako Bratislava, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Považské Podhradie a Prešov. Spoločnosť TachTest, s.r.o. je zaradená aj do európskej siete autorizovaných pracovísk na tachografy značky VDO spoločnosti CONTINENTAL.
Dokladom z periodickej prehliadky / overenia analógového tachografu je:


1. štítok umiestnený na vozidle

2. protokol z periodickej prehliadky

Všeobecné informácie k tachografom


Záznamové zariadenie v cestnej doprave (tachograf) je zariadenie pevne spojené s motorovým vozidlom, ktoré indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť a prejdenú vzdialenosť motorového vozidla a pracovné činnosti vodiča 1 a 2 za súčasného merania času. Používanie a kontrola tachografov sa v SR riadi podľa Zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave s účinnosťou od 13.09.2007, podľa Zákon č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 15.05.2018, podľa Vyhlášky č.161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole a jej prílohy č.35 s účinnosťou od 27.05.2019, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave s účinnosťou od 04.02.2014, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/799, 2018/502 , 2020/1054 a 2021/1228. Tachograf po periodickej prehliadke / overení musí spĺňať aj požiadavky uvedené v kontrolnom úkone 7.9 metodického pokynu MP 54/2018 určeného pre stanice TK.

Tachografy sa podľa prílohy č. 35 vyhlášky č. 161/2018 rozdeľujú na analógové a digitálne. Do kategórie analógových tachografov patria mechanické a elektronické tachografy. Pri mechanických tachografoch sa pohyb vozidla prenáša do tachografu cez mechanický náhon, pri elektronických tachografoch sa pohyb vozidla prenáša do tachografu cez vedenie (kábel) zo snímača pohybu umiestneného na prevodovke vozidla. Pri analógových tachografoch sa prejdená dráha, rýchlosť a pracovné aktivity vodiča 1 a 2 zaznamenávajú na tzv. záznamovom liste, na ktorom sa údaje trvale zapisujú tzv. zapisovacími ihlami pre dráhu, rýchlosť a aktivity vodiča. Analógové tachografy sú od 01.05.2006 nahradené digitálnymi tachografmi a v rámci medzinárodnej dopravy musia byť od 01.01.2025 nahradené inteligentnými tachografmi verzie 2.

Overovanie digitálnych tachografov