Overovanie


Overovanie digitálnych tachografov

Spoločnosť TachTest, s.r.o. zabezpečuje overovanie a periodické prehliadky digitálnych tachografov značky VDO typu DTCO 1381 a STONERIDGE typu SE5000 na autorizovanom metrologickom pracovisku (AMP) zriadenom na základe rozhodnutia o autorizácií vydaného ÚNMS SR. Okrem overovania a periodickej prehliadky poskytuje spoločnosť ku tachografom aj profesionálne odborné poradenstvo. Spoločnosť TachTest zabezpečuje overovanie a periodické prehliadky tachografov aj na ďalších pracoviskách v SR. Overovanie a periodické prehliadky zabezpečuje okrem digitálnych tachografov prvej (GEN1) a druhej (GEN2 / SMART) generácie aj v prípade analógových tachografov. Spoločnosť TachTest, s.r.o. je zaradená do európskej siete autorizovaných pracovísk na inteligentné tachografy DTCO 4.0.
Dokladom z overenia a periodickej prehliadky digitálneho tachografu je:


1. štítok umiestnený na vozidle (vzor pri GEN2)

2. protokol z periodickej prehliadky (vzor pri GEN2)

Všeobecné informácie ku tachografom


Záznamové zariadenie v cestnej doprave ( tachograf) je zariadenie pevne spojené s motorovým vozidlom, ktoré indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť a prejdenú vzdialenosť motorového vozidla a pracovné činnosti vodiča 1 a 2 za súčasného merania času. Používanie a kontrola tachografov sa v SR riadi od 01.11.2007 podľa Zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, od 01.07.2018 podľa Zákon č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 01.07.2019 podľa Vyhlášky č.161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole a jej prílohy č.35, od 04.02.2014 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti a podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/799 a 2018/502. Tachograf musí spĺňať aj požiadavky uvedené v kontrolnom úkone 7.9 (STK).

Tachografy sa podľa záznamu rozdeľujú na mechanické / elektronické tachografy (ďalej analógové tachografy) a digitálne tachografy. Pri digitálnych tachografoch sa prejdená dráha a rýchlosť vozidla prenáša do tachografu cez snímač pohybu. Pri digitálnych tachografoch je záznam v dátovej pamäti tachografu a v tachografovej karte. Dátová pamäť tachografu a tachografovej karty je elektronické pamäťové dátové úložisko, do ktorého sa ukladajú informácie o rýchlosti, prejdenej vzdialenosti a pracovných činností vodiča 1 a 2 a informácie ako udalosti a poruchy (viď. nariadenie EÚ 2016/799 a EÚ 2018/502). Tachografová karta je inteligentná karta ktorá umožňuje tachografu určiť funkciu držiteľa karty a umožňuje prenášať uložené údaje. Digitálny tachograf prvej generácie je iný digitálny tachograf ako inteligentný tachograf. Digitálny tachograf prvej generácie spĺňa požiadavky prílohy 1B nariadenia. Inteligentný tachograf alebo tachograf druhej generácie je digitálny tachograf, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 165/2014 a prílohy 1C. Digitálny tachograf druhej generácie má voči digitálnemu tachograf prvej generácie GNSS a DSRC modul. Satelitný GNSS modul je na určenie polohy vozidla a diaľkový komunikačný DSRC modul je na vysielanie údajov na účely cielených cestných kontrol.

Overovanie analogových tachografov