Overovanie


Overovanie digitálnych a inteligentných tachografov

Spoločnosť TachTest, s.r.o. zabezpečuje periodickú prehliadku / overovanie digitálnych a inteligentných tachografov značky VDO / STONERIDGE / INTELLIC na autorizovanom metrologickom pracovisku zriadenom na základe rozhodnutia o autorizácií vydaného ÚNMS SR. Okrem periodickej prehliadky / overovania poskytuje k tachografom aj odborné poradenstvo, technickú podporu a servis registrovanou osobou. Spoločnosť TachTest, s.r.o. aktuálne zabezpečuje periodickú prehliadku / overovanie tachografov celkovo na 10 pracoviskách na Slovensku v mestách ako Bratislava, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Považské Podhradie a Prešov. Spoločnosť TachTest, s.r.o. je zaradená aj do európskej siete autorizovaných pracovísk na tachografy značky VDO spoločnosti CONTINENTAL.
Dokladom z periodickej prehliadky / overenia digitálneho a inteligentného tachografu je:


1. štítok umiestnený na vozidle (vzor pri GEN2)

2. protokol z periodickej prehliadky (vzor pri GEN2)

Všeobecné informácie k tachografom


Záznamové zariadenie v cestnej doprave ( tachograf) je zariadenie pevne spojené s motorovým vozidlom, ktoré indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť a prejdenú vzdialenosť motorového vozidla a pracovné činnosti vodiča 1 a 2 za súčasného merania času. Používanie a kontrola tachografov sa v SR riadi podľa Zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave s účinnosťou od 13.09.2007, podľa Zákon č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 15.05.2018, podľa Vyhlášky č.161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole a jej prílohy č.35 s účinnosťou od 27.05.2019, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave s účinnosťou od 04.02.2014, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/799, 2018/502 , 2020/1054 a 2021/1228. Tachograf po periodickej prehliadke / overení musí spĺňať aj požiadavky uvedené v kontrolnom úkone 7.9 metodického pokynu MP 54/2018 určeného pre stanice TK.

Tachografy sa podľa prílohy č. 35 vyhlášky č. 161/2018 rozdeľujú na analógové a digitálne. Do kategórie digitálnych tachografov, ktoré sú povinnou výbavou vozidiel od 01.05.2006 parí aj inteligentný tachograf verzie 1, ktorý je povinnou výbavou vozidiel od 15.06.2019 a inteligentný tachograf verzie 2, ktorý je povinnou výbavou vozidiel od 21.08.2023. Pri digitálnych tachografoch sa prejdená dráha a rýchlosť vozidla prenáša do tachografu cez snímač pohybu. Pri digitálnych tachografoch je záznam v dátovej pamäti tachografu a v tachografovej karte. Dátová pamäť tachografu a tachografovej karty je elektronické pamäťové dátové úložisko, do ktorého sa ukladajú informácie o rýchlosti, prejdenej vzdialenosti a pracovných činnostiach vodiča 1 a 2 a informácie ako udalosti a poruchy (viď. súvisiace nariadenia EÚ). Tachografová karta je inteligentná karta, ktorá umožňuje tachografu určiť funkciu držiteľa karty a umožňuje prenášať uložené údaje. Digitálny tachograf spĺňa požiadavky prílohy 1B príslušného nariadenia v aktuálnom znení a inteligentný tachograf spĺňa požiadavky prílohy 1C príslušného nariadenia v aktuálnom znení. Inteligentný tachograf má GNSS a DSRC modul a v prípade verzie 2 má osobitný záznam prechodu hranicou a záznam nakládky a vykládky. GNSS modul je na určenie polohy vozidla, DSRC modul je na vzdialené vysielanie údajov z tachografu na účely cielených cestných kontrol.

Overovanie analogových tachografov